26 de març de 2021

Certificat de règim urbanístic

La seguretat per al promotor

Aconsellem el Promotor, fer ús de l'article 105 de l'Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, a Catalunya, i tingui sempre vigent un certificat de règim urbanístic (no l'informe urbanístic) de la finca que prevegi edificar encara que no l'edifiqui en un futur pròxim.


El certificat urbanístic recull els paràmetres edificatoris de la finca en el moment de la seva sol·licitud, i el més important, és que l'Ajuntament quan atorgui el certificat, ho farà reconeixent la legalitat urbanística vigent a data de la seva sol·licitud i no la que sigui a data del seu atorgament, si aquesta ha canviat.


Però atents !, només disposarem de el termini de 6 mesos -des del atorgament de l'certificat- per presentar dins d'aquest termini la llicència d'obres. Si així es fa, l'Ajuntament queda obligat a atorgar la llicència que s'ajusti a aquest certificat, encara que en el moment de la presentació de la llicència, estigui acordada una suspensió de llicències per raó de revisió de planejament o hagi variat el planejament urbanístic.


Com els solars valen en funció del que es pugui edificar, podem concloure que aquest certificat urbanístic val el seu pes en or. Consell: tenir-lo vigent i anar renovant abans que caduqui.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari