Avís Legal

Avís Legal de la pàgina de Gassiot Advocats & Property S.L.P.

1.- Informació legal i acceptació

Per tal de donar compliment a allò que preveu la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i l'altra normativa aplicable, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta web:

Titular: GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P.

Direcció: Calle Mallorca 303, pral, 08037 Barcelona

Contacte e-mail: info@gassiot.cat

Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona, Tom 44706, Foli 464084

CIF: B-66449950

Tota persona que accedeixi a aquesta web, incloent-hi les pàgines web que l'integren (en endavant 'Web') assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. es reserva el dret a modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació a la web del prestador.

2.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la web, entenent per aquests els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY SLP o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, llevat dels que resultin estrictament necessaris per a l'ús de la Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació del que s'ha exposat serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en la Web, haurà de notificar aquesta circumstància a GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY SLP adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. no assumirà responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l'Usuari.

3.- Condicions d'ús de la Web

3.1 General

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb la Llei i les presents condicions. L'Usuari respondrà enfront de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús de la web amb fins lesives de béns o interessos de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. o de tercers.

3.2 Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts de la web de conformitat amb la Llei i el present avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau poguessin ser d'aplicació.

L'Usuari, d'acord amb la legislació vigent, s'haurà d'abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la web excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
  • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants de la web, així com de les bases de dades que GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. pugui posar eventualment a disposició dels usuaris.
  • Emprar els continguts per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.
  • Introduir o difondre programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P., el proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris.
  • Transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, 'correu brossa', 'cartes en cadena', 'estructures piramidals', o qualsevol altra forma de sol·licitació.
  • Suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts de la web.

3.3 Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que disposa l'avís legal específic en matèria de política de privacitat i protecció de dades, accessible des de la web i que es pugui aplicar en cada moment, la possibilitat de contactar amb el despatx en línia està condicionada a la prèvia formalització del corresponent registre d'Usuari.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través del formulari de la web a l'efecte anterior, o qualssevol altres, haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. o a tercers per la informació que faciliti.

4.- Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

En aquest sentit, GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. no garanteix que els continguts de la web hagin d'estar permanentment actualitzats, ni que no tinguin qualsevol classe d'error, de manera que GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o benefici no obtingut per l'Usuari o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d'aquests.

4.2 De la qualitat del servei

L'accés a la Web no implica l'obligació per part de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei de la Web.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L'accés a la web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. Per tant, els serveis proveïts a través de la Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació de servei de la Web.

GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web durant la prestació d'aquests o amb caràcter previ.

5.- Protecció de dades personals

Veure política de privacitat

6.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

L'Usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola, ja que GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. desenvolupa des d'Espanya la seva activitat i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc de domicili del consumidor per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules.

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari