Política de privacitat

Política de Privacitat i Protecció de dades de la pàgina web de Gassiot Advocats & Property S.L.P.

GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. informa als usuaris de la seva pàgina web https://www.gassiotadvocatsproperty.com a través d'aquesta política de privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris, que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L'ús d'aquesta web per part de l'usuari comporta l'acceptació per la seva part d'aquesta política de privacitat.

Mitjançant els formularis de registre d'aquesta pàgina web o l'enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari que són necessaris per a la gestió i manteniment d'alguns dels serveis prestats i el tractament es regeix per la present Política de Privacitat.

GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, i en allò que preveu la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l'usuari faciliti en accedir i utilitzar la pàgina web, és, en qualitat de propietari, GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P., amb N.I.F. B-66449950, domicili social al C/ Mallorca, 303, Principal. 08037 Barcelona, telèfon 93.458.82.68 amb administrador únic JOAN GASSIOT BENET, i correu electrònic joan@gassiot.cat.

GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica que preveu la normativa esmentada prèviament, amb l'objectiu d'impedir l'accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. tracta les dades personals que l'usuari facilita a través de https://www.gassiotadvocatsproperty.com, per tal de realitzar la prestació del servei d'assessorament jurídic sol·licitat; facturació i, si escau, gestió d'impagaments; prevenció de blanqueig de capitals; informacions del Despatx. A més, el tractament d'aquestes dades recollides també implica gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciti i poder respondre a les consultes o qüestions que l'usuari remeti a través de la pàgina web, facilitant al seu torn als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès. Els camps dels registres s'han d'emplenar obligatòriament perquè GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. pugui complir amb les finalitats esmentades anteriorment.

3. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La legitimació per al tractament de l'adreça IP és la necessitat per a possibilitar la connexió amb el lloc web a través d'Internet, sent l'interès legítim de GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. per al cas de mantenir la relació existent amb l'Usuari així com l'enviament d'informació jurídica.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l'usuari queda informat i, en cas d'estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella que es disposa a l'efecte.

En el cas que l'interessat no faciliti les dades esmentades o aquests siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P., quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l'encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d'aquestes informacions inexactes o errònies.

4. COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l'excepció que la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l'usuari i l’empresa, prèvia autorització expressa per part de l'usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per possibilitar l'execució de l'encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitat que se li exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l'encàrrec, l'encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.

D'altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals dels tercers amb els quals GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s'inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

5. DRETS DELS INTERESSATS

L'usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes que estableix la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, demanar que es limiti el tractament, oposar-se a aquesta, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el mateix usuari dirigint-se a GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY, S.L.P. en la direcció de la seva seu social abans esmentada, a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça joan@gassiot.cat o a l'adreça postal C/ Mallorca, 303, Principal. 08037 Barcelona.

Per a l'efectiu exercici d'aquests drets, l'usuari haurà d'acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició a la qual es concreti la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant. Així mateix, l'usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a aquesta o través del web: https://www.agpd.es

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari